El sector de l’energia és un dels més cotitzats a la nostra societat. Per mantenir l’actual sistema cal produir noves tecnologies energètiques, mantenir i millorar les ja existents i augmentar l’eficiència energètica. És aquí on entren en joc els enginyers de l’energia. Aquesta gran demanda energètica fa que aquesta sigui una àrea de les que més projecció de futur té.

Un dels objectius més importants és el desenvolupament del sistema energètic en la societat que creix a cada minut. Amb fonts d’energia que siguin econòmiques i que garanteixin el seu subministrament, mentre es preservi el medi ambient.

Les àrees de treball d’un enginyer de l’energia són:

  • El sector energètic convencional, que se centra en la producció d’energia amb materials com el carbó, petroli o gas, manteniment de les instal·lacions, disseny i realització de projectes, investigació i desenvolupament, gestió i distribució de l’energia.
  • El sector energètic renovable, treballa amb energies renovables, com la solar, eòlica, biomassa, biocombustibles i hidràulica.
  • La docència i investigació, principalment en universitats.
  • L’administració pública, on s’encarrega de projectes energètics gestionats per l’empresa pública o vinculat a la legislació mediambiental.

Reduint l’ús de les energies primàries com el petroli, gas natural i carbó, per així reduir el cobrament mensual del sector industrial i residencial. D’aquesta manera també hi haurà una reducció dels gasos d’efecte hivernacles, però això sense afectar la producció i qualitat dels productes i servei.

El professional de l’enginyeria de l’energia estarà apte per al disseny, desenvolupament i la implementació de tecnologies punta per a l’ús racional de l’energia i el millor aprofitament dels recursos renovables i no renovables.